فیلم - سامانه‌ای برای سامان دادن به کارت‌های سوخت سرگردان فرآیند صدور کارت‌های سوخت قرار بود از اوایل بهمن سال ۱۴۰۲ الکترونیکی شود. چهارشنبه 20 تیر 1403 - 07:30

فیلم های های برگزیده