فیلم - بیش از ۲۹ میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی برق معاون خدمات مشترکان شرکت برق از پرداخت ۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش به مشترکان خوش مصرف خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قافله باشی گفت: ۴۴ درصد از مشترکان خانگی با این شرکت همکاری کردند و به ۲۳۱ هزار و ۸۲۴ مشترک ۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش رعایت الگویپرداخت بیش از ۲۹ میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی برق مصرف داده شد. معاون شرکت توزیع نیروی برق، پاداش پرداخت شده در سال گذشته را ۱۶ میلیارد تومان بیان کرد. يکشنبه 26 شهریور 1402 - 07:32

فیلم های های برگزیده