تولید علوفه از مواد دورریختنی دام ویدئو - محققان یک مجموعه فناور توانستند از مواد دورریختنی در فرآیند کشتار دام، علوفه تولید کنند. يکشنبه 28 اسفند 1401 - 01:12

فیلم های های برگزیده